top of page
 
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

Já, Iva Peláková, si velmi vážím vaší důvěry spočívající v poskytování osobních údajů, a proto zpracovávám a chráním vaše osobní údaje podle nařízení GDPR.

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy jak informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek: www.lary-fary.com, tak ochrany osobních údajů poskytnutých mně nebo mým kolegům z Láry Fáry přímo klienty i zájemci o naše služby, a to jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

 3. Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

     I. Obsah a účel dokumentu

     II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

     III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

     IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

     V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

     VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

     VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

_______________________________________________________________________

 
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Provozovatelem projektu Láry Fáry včetně webových stránek www.lary-fary.com, kurzů, sezení, a dalších akcí je:

MgA. Iva Peláková

IČO: 05263735 se sídlem: Na bitevní pláni 1180/44, 140 00, Praha 4 - Nusle
(dále jen „Správce“)
korespondenční adresa: Cukrovarnická 898/73, 162 00, Praha 6 - Střešovice
kontaktní telefon: +420 735 012 949
kontaktní e-mail: skolalaryfary@gmail.com

 III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zpracováváme údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním formuláře na webových stránkách, vyplněním přihlášky na některý z kurzů, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb, kurzů, výuky ap.), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, messenger, apod.).

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování vašich osobních údajů, pouze se vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek nebo jste fanoušky stránky Láry Fáry.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

   1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, IČ, DIČ (tato identifikační čísla, pouze pokud objednáváte jako podnikatel nebo firma), telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, fotografie z našich vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány. Pořizování video záznamů na našich akcích pro marketingové účely je však zcela výjimečné a budete upozorněni předem. Pokud se účastníte individuálního koučinku, uchováváme také zápis z každého sezení, aby bylo možné se k vašim myšlenkám vracet, navazovat na ně a sledovat progres.

Dále jsme rádi, pokud nám při přihlašování na kurz poskytnete i další nepovinné osobní údaje jako například: povolání, zkušenosti s kurzy ap. Poskytnutí těchto dalších údajů však, prosím, považujte za dobrovolné. Naší snahou je vědět o vás informace, dle kterých můžeme plánovaný kurz lépe přizpůsobit věkové skupině, vzdělání, zájmům a zkušenostem účastníků, a tak jim přinést maximální užitek.

    2. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Našimi ústředními tématy jsou seberozvoj, koučink, osobní a kariérní cíle, tvůrčí psaní, mluvený projev a komunikace, a tak v rámci kurzů a sezení může docházet i  ke sdílení informací týkajících se vašeho soukromí, práce, školy, zdravotního stavu, ať již fyzického nebo psychického, intimity, partnerství ap. Sdílení těchto informací však není na kurzu nebo koučinku nutné ani povinné a je plně na vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě sdělíte nám nebo ostatním účastníkům. Týká se to například vašich specifických dotazů nebo sdílení problémů ve vašem životě a podobě, případně další citlivé nebo osobní údaje, které chcete sami sdílet.

Na individuálních sezeních (koučink) jsou tyto údaje zaznamenávány do sešitu a uchovávány pro další sezení. K těmto informacím nemá přístup nikdo jiný než kouč (Iva Peláková) a případně klient. V případě osobních konzultací, během kterých s námi sdílíte dobrovolně citlivé osobní údaje, jsou tyto údaje po skončení konzultací uchovávány až deset let kvůli snadnému navázání v případě opakování konzultací (koučinku). Tyto údaje však nejsou předávány dalším osobám, ani dále zpracovávány. Snažíme se tak o maximální diskrétnost.

Tyto údaje spadají mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a pro zacházení s nimi jsou stanovena přísnější pravidla. Více se dočtete v dalším textu, v čl. IV. Tyto údaje nejsou určeny k dalšímu zpracování, a proto předpokládáme, že ani ostatní účastníci je nebudou nijak dále zpracovávat, pokud k tomu nebudou mít žádný zákonný důvod, a budou respektovat soukromí ostatních účastníků.

V těchto výše uvedených případech kurzů, koučinku, konzultací a i veškeré vaší případné další komunikace s námi mimo kurzy považujeme vaše dobrovolné sdělení osobních a popř. citlivých osobních údajů za souhlas s jejich zpracováním a uchováním.

V případě sdělení citlivých údajů telefonicky nebo jinak údaje nijak nenahráváme ani nezaznamenáváme. Pokud se nám rozhodnete svoje citlivé nebo osobní údaje sami sdělit e-mailem nebo jinak písemně (například když se nás ptáte na řešení nějakého svého problému, vyhrazujeme si právo tyto e-maily ponechat v naší e-mailové schránce nebo archivu pošty. Pokud však požádáte o jejich smazání nebo likvidaci, tak je smažeme.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

   1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytnout objednanou konzultaci, realizovat kurz nebo jinou živou akci pro vás a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel nebo firma).

Právním titulem (zákonným důvodem) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména domluvení termínu konzultace, poskytnutí více informací o kurzu z naší strany apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. Za účelem plnění smlouvy běžné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

U zvláštních kategorií údajů je právním titulem zpracování skutečnost, že jste sami dobrovolně tyto údaje zveřejnili v průběhu živé akce anebo je titulem váš výslovný souhlas se zpracováním pro poskytnutí konzultace.

   2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupené službě.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

   

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu deset let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a plnění smluv.

  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání informací o našem vzdělávání, živých kurzech, službách a článcích na blogu zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje našich klientů: e-mail,  a nepovinně pokud nám sdělíte také jméno či příjmení.

  • V případě písemné podoby navíc: adresa. V případě telefonického kontaktu: telefonní číslo. V případě jiných komunikačních prostředků (skype, messenger, apod.) příslušný kontaktní údaj. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo odpovědí na e-mail s žádostí o ukončení zasílání e-mailů. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách použili klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, apod., i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

 

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu k marketingovým účelům

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů. Váš souhlas ovšem budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste naším klientem.

Pouze s vaším souhlasem uveřejníme osobní údaje obsažené ve vaší referenci, pouze s vaším souhlasem uveřejníme vaši osobní fotografii nebo osobní videozáznam pořízený v průběhu některého z našich seminářů nebo jiných živých akcí. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz body 1 až 3 výše), můžeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software, apod.) se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázání plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Ve výjimečných případech  jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

   1. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

    2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

    3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

    4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

   5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

    6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

    7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mail skolalaryfary@gmail.com nebo zasláním písemného požadavku na naši korespondenční adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit svá práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce  www.lary-fary.com

Toto znění je účinné od 25.5.2018

bottom of page